Kiemelt ingatlanok

IMG_2552.JPGrészletek
Társasházi lakás23 900 000 Ft
Zalaegerszeg
2 szoba / 58 m2
ELADÓ
IMG_5840.JPGrészletek
Családi ház209 000 000 Ft
Cserszegtomaj
7 szoba / 330 m2
ELADÓ
IMG_2352.JPGrészletek
Családi ház109 000 000 Ft
Zalakaros
8 szoba / 220 m2
ELADÓ
IMG_5083.JPGrészletek
Családi ház67 000 000 Ft
Balatonederics
6 szoba / 200 m2
ELADÓ
Eladó
ingatlanom van
Ügyfeleink részére

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a https://www.globalhouse.hu/ honlap használatához

A Global House Ingatlanirodát működtető Best Holiday Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: Best Holiday Kft., székhely: 8900 Zalaegerszeg, Botfy utca 16., adószám: 13749664-1-20, cégjegyzékszám: Cg.20-09-067335, a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok kezelése során ügyfelei és a portál látogatói érdekében a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb hatályos vonatkozó jogszabályok, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja az ügyfeleit és látogatóit a honlap használata kapcsán általa kezelt személyes adatokról, ezen adatkezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Fontosabb fogalmak és rövidítések

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Látogató: az Adatkezelő honlapját felkereső természetes személy.

Ügyfél: az Adatkezelővel üzleti kapcsolatot létesítő természetes személy.

Az adatkezelés célja, terjedelme

A https://www.globalhouse.hu/ internetes honlap felkeresésével a látogató személyes adatokat ad át az Adatkezelőnek. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Az Adatkezelő ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

Az Adatkezelő portálján elérhető szolgáltatások igénybevételéhez az ügyfélnek/látogatónak egyes személyes adatait is az Adatkezelő rendelkezésére kell bocsátania. Ezeknek az adatoknak a megadása és értelemszerűen az ettől függő szolgáltatás igénybevétele, teljes mértékben önkéntes.

Az Adatkezelő portálján a „Hírlevél szolgáltatás” igénybevételéhez a látogatónak nevét és e-mail elérhetőségét kell megadnia.

A „Kapcsolatfelvétel” űrlapon a látogató nevét, e-mail elérhetőségét és telefonszámát bocsátja rendelkezésre.

Az Adatkezelő a „Szolgáltatások” menüben elérhető űrlapok kitöltésével jelezheti az adott szolgáltatás megrendelésére vonatkozó igényét. Az űrlapok a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kapcsolat felvételét lehetővé tevő adatok (név, e-mail cím, telefonszám, adott esetben cím) megadását szolgálják.

Az Adatkezelő adatkezelési célja a fenti szolgáltatások nyújtása. Az adatkezelés kizárólag e célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A fentiek szerinti adatkezelés során birtokába jutott személyes adatokat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az érintett rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

Személyes adatok továbbítására kizárólag az érintett hozzájárulása esetén kerül sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő internetes portáljának használatához kapcsolódó adatkezelés jogalapját az érintett hozzájárulása teremti meg. Az érintett azzal, hogy az űrlapokon személyes adatait feltünteti, értelemszerűen hozzájárul azok – jelen tájékoztató szerinti – kezeléséhez, tekintve, hogy a portál szolgáltatásainak igénybevétele az érintett által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az űrlapok elküldésével kezdődik és a fentebb ismertetett adatkezelési célokhoz történő hozzájárulás visszavonásáig tart. Egyéb esetben az Adatkezelővel fennálló üzleti kapcsolat lezárulásáig, üzleti kapcsolat hiányában az adat megadását követő 30 napig tart.

Az érintett az Adatkezelő által kiküldött hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosult megtiltani további hírlevelek küldését.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos jogszabályokban foglalt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintettek jogainak gyakorlása

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. Az Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni az Adatkezelőnél.

Az érintett jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését vagy zárolását a hozzájárulásán alapuló adatkezelés vonatkozásában az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését.

Az érintett az Adatkezelő bármely adatkezelésére vonatkozó kérdésével, észrevételével, panaszával az  info@globalhouse.hu címre küldött levélben megkeresheti az Adatkezelőt, aki a megkeresésre 15 napon belül válaszol.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett a jogainak megsértése pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő egyes portál karbantartási és egyéb, a honlappal kapcsolatos feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Egyéb rendelkezések

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.

Az Adatkezelő weboldalán található, más internetes oldalakra navigáló linkekre kattintva az érintett az Adatkezelő weboldalát elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól kezdődően ott történik. A más internetes oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért az Adatkezelő felelősséggel nem tartozik.

 

Kelt: Zalaegerszeg, 2020. október 01.

Global House Ingatlaniroda

Best Holiday Kft.

Partnereink